Latin Oriental Fusion

Spoj latinoameričkog i orijentalnog trbušnog plesa

Latinoamerički ples i orijentalni trbušni ples kao dvije različite plesne forme možda nemaju zajednički stil glazbe i ‘filozofiju’, ali ih ipak nešto veže. Iako su se razvijali neovisno jedan o drugome, u različitim vremenskim razdobljima i podnebljima, zajedničko im je mjesto postanka – afrički kontinent.

Moćna energija latinoameričkih plesova skriva se u njihovom otvorenom karakteru, radosti kojom odišu, prirodnoj seksualnosti i otvorenosti prema zajednici.

Druga zanimljivost je u tome da latinoamerički plesovi imaju donekle sličnu akciju tijela – „valovitost“ u gibanju cijelog tijela, kontrakcije mišića, izolacije i gibanje kukovima, odnosno zdjelicom), baš kao i orijentalni trbušni ples.

Orijentalni trbušni ples najraznovrsniji je plesni stil na svijetu, ne poznaje granice i ne ovisi ni o čemu osim o jedinstvenoj senzualnosti koja je svojstvena svakoj ženskoj osobi.

U zajedničkim točkama u kojima se spajaju latinoamerički i orijentalni trbušni ples, nastala je plesna fuzija koju zovemo Latin Oriental Fusion.

Ova nova forma preuzima ono najupečatljivije iz oba plesa: snažnu ekspresiju i držanje tijela, eleganciju pokreta, ženstvenost i senzualnost. Dinamika pokreta postiže se izmjenom sporih i brzih elemenata, okretnosti (poletnosti) i uzemljenja.

Ovo nije aerobik ili zumba – na satovima Latin Oriental Fusiona savladavaju se i pojašnjavaju do detalja pokreti karakteristični i za orijentalni trbušni ples, i za neke latinoameričke plesove.

Ova plesna fuzija govori o povratku našim dalekim korijenima, ali je ujedno i korak naprijed u razvoju orijentalne plesne forme. Za plesačicu je zabavna jer istražuje različite latino ritmove, a čak ih miješa i sa gypsy prizvukom. Kao takva, omogućava svakoj djevojci i ženi da se ponovno poveže sa svojim unutarnjim impulsom koji je pokreće, osvijesti svoju nutrinu i izrazi je na njoj svojstven način. Time ostvaruje sebe i svoj potencijal, kako u plesu, tako i u životu.

Za Latin Oriental Fusion potrebne su vam udobne hlače ili kratka suknja, te uža majica. Pleše se bosih nogu.

Autor: Emilija Korač

 

_____________________________________________________________________________

 

Latin American dance and Oriental belly dance, as two different dance forms, may not have a common style of music and ‘philosophy’, but they are nevertheless somewhat linked. Although they developed independently of each other, in different time periods and climates, they have a common place of origin – the African continent.

The powerful energy of Latin American dances lies in their open character, the joy they exude, their natural sexuality and their openness to the community.

Another interesting thing is that Latin American dances have a somewhat similar body action – “ripple” in whole body movement, muscle contraction, isolation, and hip, or pelvic motion), just like Oriental belly dance.

Oriental belly dancing is the most diverse dance style in the world, knows no boundaries and depends on nothing but the unique sensuality inherent in every female person.

At the common points where Latin American and Oriental belly dance merge, a dance fusion is called Latin Oriental Fusion.

This new form takes on the most striking of both dances: strong expression and body posture, elegance of movement, femininity and sensuality. Movement dynamics are achieved by alternating slow and fast elements, agility (grounding) and grounding.

This is not aerobics or zumba – movements in Latin Oriental Fusion master the movements characteristic of both oriental belly dance and some Latin American dances.

This dance fusion speaks of a return to our far-reaching roots, but is also a step forward in the development of oriental dance form. It’s fun for the dancer as she explores different Latin rhythms and even mixes them with gypsy sound. As such, it allows each girl and woman to reconnect with their inner impulse that drives her, to reawaken her insides and express her in her own way. In doing so, he realizes himself and his potential, both in dance and in life.

Latin Oriental Fusion requires comfortable pants or a short skirt and a tight T-shirt. Barefoot dancing.

Author: Emilia Korac