Balet i orijent / Ballet and Orient

Orijentalni ples se u mnogobrojnim aspektima razlikuje od baleta. Početkom dvadesetog veka, profesionalne baletske igračice imale su priliku da uče orijentalni ples, povodom nastupa u egipatskim klubovima. U tom period, pojedini baletski elementi i stavovi, inkorporirani su u orijentalni ples.

Moja plesna tačka, orijentalni balet – fuzija, predstavlja izraz ličnih preferencija, naročito u smislu izbora muzike, koja omogućava naglasavanje baletskog odnosno zapadnog senzibiliteta.

Originalne interpretacije pojedinih klasičnih orijentalnih kompozicija nadahnutih kompozitora, kao što su virtuozni violinista Jihad Akl i maestralni argentinski kompozitor, Mario Kirlis, insprisu me za kreiranje sopstvenog plesnog doživljaja Orijenta.

Moj lični senzibilitet nastoji da orijentalnom svetu sa naglašenim elementom “zemlje” udahne određenu “vazdušastu” notu i energiju.

Element “vode” je činilac koji ih ujedinjuje, mada ni on nije istovetan u obe kulture, jer su emocije orijentalnog sveta vatrenije i burnije. Zapad je sofisticiraniji i hladniji, što se može pratiti i preko njegovih plesnih tradicija. Uočavamo veću proračunatost i preciznost u stavu i virtuoznosti okreta.

Fuzija zenstvenog i zavodljivog orijentalnog melosa sa elegancijom zapadnih plesnih tradicija, daje mi moć da amalgamski spajam elemente Istoka i Zapada, i da kroz muzičko-scensku igru kreiram svoju etno plesnu matricu.

Autor: Snežana Petrović

 

____________________________________________________________________________

 

Oriental dance is in many respects different to ballet. At the beginning of the twentieth century, professional ballet players had an opportunity to learn oriental dance, performing in Egyptian clubs. In that period, some ballet elements and attitudes were incorporated into oriental dance.

My dance point, oriental ballet fusion, is an expression of personal preferences, especially in terms of music choices, enabling the accentuation of ballet or western sensibility.

Original interpretations of some classical oriental compositions of inspired composers, such as virtuoso violinist Jihad Akl and maestral Argentine composer Mario Kirlis, inspire me to create my own unique Oriental dance experience.My personal sensibility seeks to give the oriental world with a pronounced element of “earth” a certain “airy” note and energy.

The element of “water” is a factor that unites them, although it is not the same in both cultures, because the emotions of the oriental world are more fiery and ferocious. The West is more sophisticated and colder, which can be traced through its dance traditions. We notice more calculus and precision in attitude and virtuosity of rotation.

The fusion of a zealous and seductive oriental melosa with the elegance of western dance traditions gives me the power to amalgamically connect elements of the East and the West, and to create my ethno dance matrix through a music-scene play.

Author: Snežana Petrović